معرفی دفتر

مأموریت خانه طلاب اقامه مکتب امام در حوزه علمیه بین طلاب در دوره رشد است.

راهبرد خانه طلاب برای این مأموریت، «گفتمان سازی اقامه مکتب امام در حوزه» است.  خانه طلاب ضمن اینکه به طلبه ها توصیه میکند که برای پیشبرد انقلاب یکی از بارهای انقلاب را بردارند؛ خودش هم یک اقدام انجام می دهد. اقدام خود خانه طلاب توسط بخش حاج عبدالله والی پیگیری می شود. این اقدام «خدمت به محرومین بشاگرد» است.

مأموریت این بخش: ایجاد جریان خودجوش خدمت به بشاگرد

ثبت نام اعضای مخصوص

افرادی که در اردو های جهادی با ما بوده اند