بایگانی ماهانه: تیر ۱۳۹۹

اطعام و رزمایش مومنانه ماه مبارک رمضان ۹۹

معرفی اقدامات گــروه جهــادی محبیــن ائمه بــا شــیوع ویــروس کرونــا فعالیتهایــش را بــه ســمت خدمـات و فعالیتهـای بهداشـتی معطـوف کـرد. بالـغ بـر ۱۰۰۰ بسـته بهداشـتی تهیـه و توزیـع شـد. سـپس در راسـتای فرمایـش رهبـر معظـم انقـلاب مبنـی بـر رزمایـش مواسـات در فروردیـن مـاه ۹۹ ، کمکهایــی بــرای مــردم عزیــز و …

توضیحات بیشتر »
خانه طلاب جوان