خانه / خانه طلاب جوان / اخبار خانه طلاب جوان / اطعام و رزمایش مومنانه ماه مبارک رمضان ۹۹

اطعام و رزمایش مومنانه ماه مبارک رمضان ۹۹

معرفی اقدامات

گــروه جهــادی محبیــن ائمه بــا شــیوع ویــروس کرونــا فعالیتهایــش را بــه ســمت خدمـات و فعالیتهـای بهداشـتی معطـوف کـرد. بالـغ بـر ۱۰۰۰ بسـته بهداشـتی تهیـه و توزیـع شـد. سـپس در راسـتای فرمایـش رهبـر معظـم انقـلاب مبنـی بـر رزمایـش مواسـات در فروردیـن مـاه ۹۹ ، کمکهایــی بــرای مــردم عزیــز و شــریف بخــش گافــر بشــاگرد کــه از دورافتادهتریــن روســتاهای
بشــاگرد مــی باشــد، ارســال کــرد.

طبخ و توزیع غذای گرم


بــه حمــد الله و کمــک دوســتان جهــادی در مــاه مبـارک رمضـان، حـدود 30 میلیـون تومـان جمـع آوری و جهــت پخــت و توزیــع 4000 پــرس غــذای گـرم در بیـن اهالـی منطقـه گافـر هزینـه شـد.
رسول اکرم(صل الله علیه و آله):
كسى كه سير بخوابد در حالى كه برادر مسلمانش گرسنه است، به من ايمان نياورده است.
(محاسن، ص ۹۸ ،ذيل حديث ۶۲)

توزیع بسته معیشتی

حــدود 50 میلیــون تومــان نیــز بــه افــرادی کــه در
اثـر شـیو ع ویـروس کرونـا آسـیب اقتصـادی جـدی
دیـده بودنـد، کمـک شـد.
همچنیـن بـا پیگیـری هـای گـروه جهـادی، تعداد
1250 بسـته ی معیشـتی تهیـه و بیـن عزیزانـی کـه
در مناطــق صعــب العبــور بــوده و امــکان ارســال
غـذای گـرم نبـود؛ پخـش گردیـد.

تهیه جهیزیه و برگزاری
مراسم ازدواج ساده

حــدود 50 میلیــون تومــان نیــز بــه افــرادی کــه در اثـر شـیوع ویـروس کرونـا آسـیب اقتصـادی جـدی دیـده بودنـد، کمـک شـد. همچنیـن بـا پیگیـری هـای گـروه جهـادی، تعداد 1250 بسـته ی معیشـتی تهیـه و بیـن عزیزانـی کـه در مناطــق صعــب العبــور بــوده و امــکان ارســال غـذای گـرم نبـود؛ پخـش گردیـد.

منتظر یاری شما هستیم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.