×
×

حوزه

سلسله نشست های طلبه عصر انقلاب باموضوع دشمن در حوزه باحضور اساتید برجسته و سطوح عالی حوزه حجج اسلام عابدی،عابدینی ،قوامی،عالم زاده نوری و...